Privacy Policy voor Kartje Ton
Versie 1
Laatste update: 30 augustus 2020

Kartje Ton
Aimé Behaeghestraat 30
8870 Kachtem
België
+32498648090
http://www.kartjeton.be
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Naar aanleiding van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die in werking trad op 25 mei 2018, hebben wij onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy in overeenstemming gebracht met deze verordening.

Kartje Ton draagt zorg voor uw privacy wanneer je onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stem je in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy. Via onze website kan je informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Onze Privacy Policy bied je meer inzicht in welke persoonsgegevens we van jou bewaren en verwerken, waarom dit voor ons noodzakelijk is, en voor welke tijdsperiode deze gegevens bewaard zullen worden.

Op geen enkel moment zullen wij jouw persoonlijke gegevens verkopen of gratis ter beschikking stellen van derden, tenzij dit hoogst noodzakelijk is voor het uitvoeren van bestellingen (bv het doorgeven van leveringsadressen aan de transporteur).

Bij het plaatsen van een bestelling zullen wij je daarom vragen het vakje aan te kruisen waarbij je je akkoord verklaart met onze algemene verkoopsvoorwaarden en privacy policy. Zonder jouw akkoord kunnen wij helaas geen bestellingen meer uitvoeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kartje Ton verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hetzij via een bestelling of een opdracht.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

Eventueel ook

  • BTW Nummer
  • Bedrijfsadres

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

Als gevolg van het plaatsen van je bestelling op onze webshop, dienen wij je persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande je bestelling. Indien je echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op je laatste bestelling, zullen wij je persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.

Voor zover je ons daartoe je toestemming heeft verleend, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien je achteraf toch beslist dat je geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan je jezelf van de distributielijst laten schrappen door de “unsubscribe”-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kartje Ton verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling / betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kartje Ton neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kartje Ton) tussen zit. Kartje Ton gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WOOCommerce voor webshop

Wij raden aan de Privacy Policy en de Gebruikersvoorwaarden van deze platformen te raadplegen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kartje Ton bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 5 jaar > Belastingcontrole

Personalia > 5 jaar > Belastingcontrole

Adres, Telefoonnummer, E-mailadres  > 5 jaar > Belastingcontrole

Delen van persoonsgegevens met derden

Kartje Ton verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kartje Ton gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kartje Ton en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per brief sturen naar Kartje Ton, Aimé Behaeghestraat 30, 8870 Kachtem of per e-mail naar eefje@kartje-kilo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs en een gemotiveerde tekst met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kartje Ton neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eefje@kartje-kilo.be

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

Informatie op de website

Kartje Ton kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Kartje Ton staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Deze informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Kartje Ton behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op onze website op elk tijdstip te wijzigen.

Kartje Ton is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Kartje Ton, Aimé Behaeghestraat 30, 8870 Kachtem of door een e-mail te sturen naar eefje@kartje-kilo.be.

Kachtem, 30 augustus 2020